این دوره برای افزایش مهارت دانشجویان در مطالعه کتاب های درسی و غیر درسی پایه ریزی شده است تا  دانشجویان با استفاده از مهارتی که یاد می گیرند با دقت و سرعت بیشتر نسبت به مطالعه مطالب  درسی اقدام نمایند

بی شک این امر می تواند در سطح دانش دانشجوان و همچنین قدرت درک آنها از مطالب تاثیر مثبتی را ایفا نماید.